A.Pech

7 tekstów – auto­rem jest A.Pech.

Cenne jest to, co między kadrami

Wy­paliłam się na czyichś ustach
gdzieś prze­lały się chmury
a mo­je ser­ce ma rdza­wy kolor
od stęchłych wspomnień

łoża nie miłości 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 25 października 2015, 02:15

Liściaste sekrety

Drę duszę na drob­ne ka­wałki
zagłuszam krzyk mil­czących pragnień
za­wijam w je­sien­ne
spa­dające liście
niech potęsknią za życiem po­za mną
za­nim zwiędną 

wiersz
zebrał 83 fiszki • 17 października 2015, 02:26

Wciąż tkwię w mar­twym pun­kcie życia, w szkla­nym do­mu, ze ściana­mi, którym nie pot­ra­fię roz­bić. Przez ok­na wpa­da nadzieja na zmianę, ale ręce mam za ciężkie, żeby ją unieść...
Zaz­droszczę ka­mieniom, ut­kwionym w rze­ce, one przy­naj­mniej czują ożyw­czy chłód wody. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 18 września 2015, 02:44

Zda­je mi się, że szczęście spogląda na mnie z każde­go kąta, z każde­go ro­gu a na­wet z kios­ku z ga­zeta­mi. Stoję i pat­rzę, widzę. Nies­te­ty, kiedy wpra­wiam no­gi w ruch, zni­ka. Mój krok za­miera, a prze­de mną wy­ras­ta ściana, ob­szar­pa­na, wyszarzała, sta­ra ściana. Chciałabym chwy­cić moc­no za klamkę wyima­gino­wanych drzwi i przejść. Przejść tam, gdzie scho­wało się szczęście. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 czerwca 2015, 20:05

Cze­go so­bie w życiu człowiek sam nie zep­su­je, w tym go wyręczy los. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 czerwca 2015, 21:53

Co­raz bar­dziej staję się chłod­niej­sza i co­raz bar­dziej lek­ce­ważąca świat.Zam­knięta w so­bie ho­duję włas­ne piekło. Z roz­paczą uświada­miam so­bie, że wewnątrz mnie toczy się woj­na, woj­na między prag­nieniami i rozsądkiem. Zbyt oba­wiam się te­go, cze­go pragnę. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 sierpnia 2014, 01:01

Czy wiesz jak to jest stra­cić wszys­tko do gra­nic siebie, gdy nie ma już nic, co po­może wziąć od­dech? Dzień zle­wa się z nocą, sza­rość obej­mu­je myśli, słowa stoją w miejscu.
Jeśli nie wiesz, nie próbuj zro­zumieć.


15 05 2014, ost. myśl z pop­rzed­niego kon­ta, która w moim życiu na­dal jest aktualna. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 28 sierpnia 2014, 20:43
Zeszyty
  • Jakby moje – Na skra­ju dyszy. Twórczość, która mnie ocza­rowała, zat­rzy­mała.

  • Pech -  – myśli z pop­rzed­niego kon­ta

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2017, 17:37A.Pech sko­men­to­wał tek­st Wina

31 marca 2017, 21:27A.Pech sko­men­to­wał tek­st Są chwi­le, kiedy chce [...]

26 marca 2017, 16:51A.Pech sko­men­to­wał tek­st Są ludzie jak [...]

26 marca 2017, 16:50A.Pech sko­men­to­wał tek­st Nikt nie wie, co [...]

18 lutego 2017, 00:40A.Pech sko­men­to­wał tek­st Skąpy człowiek dużo tra­ci.  

18 lutego 2017, 00:38A.Pech sko­men­to­wał tek­st to wca­le nie brzmi [...]

18 lutego 2017, 00:36A.Pech sko­men­to­wał tek­st Choćby całe życie po­legało [...]

18 lutego 2017, 00:30A.Pech sko­men­to­wał tek­st Ani pożeg­na­nie, ani kocha­nie Nie [...]

16 lutego 2017, 17:36A.Pech sko­men­to­wał tek­st Życzę dużo słońca w [...]